Beroep in cassatie voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden Juli 2016.

Met ingang van 1juli 2016 is het mogelijk om in belastingzaken beroep in cassatie in te stellen bij de Hoge Raad in Nederland. Dit betekent dat tegen uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beroep kan worden aangetekend bij de Hoge Raad. Daarbij gaat het om uitspraken die na 30 juni 2016 zijn gewezen door het Hof.

Dit is mogelijk geworden naar aanleiding van een amendement van Statenlid mr. Andin Bikker. Het amendement Bikker was in 2010 door de Tweede en Eerste Kamer met uitgestelde werking aangenomen, nu de interne wetgeving van Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius eerst afzonderlijk moesten worden aangepast. In al die landen c.q. openbare lichamen moest namelijk eerst beroep in belastingzaken in twee instanties (eerste aanleg en hoger beroep) mogelijk worden gemaakt. Sedert aanname van het amendement heeft Bikker dan ook via moties herhaaldelijk bij de regering van Aruba aangedrongen om de interne wetgeving van Aruba aan het amendement aan te passen opdat dit op Rijksniveau uitvoering zou kunnen krijgen. Voorts bleef Bikker bij Inter-Parlementaire bijeenkomsten bij de Parlementen van de andere landen aandringen opdat ook in de landen Curacao en Sint Maarten, en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de interne wetgeving zou worden aangepast. Inmiddels is de wetgeving medio 2016 in al de landen c.q. openbare lichamen aangepast, waardoor het onderdeel waarin het amendement van Bikker is vervat per 1 juli 2016 in werking kan treden.

Een ander positief aspect als gevolg van de uitvoering van het amendement Bikker is dat de Belastingkamer van het Gemeenschappelijk Hof thans zetelt in Oranjestad, waarmee er een soort "Salomon's"-oplossing is gevonden voor een jarenlange discussie tussen de landen over waar de algehele zetel van het Gemeenschappelijk Hof zou moeten komen.

In maart 2016 is overigens een ander amendement zijdens Bikker c.s. ter zake de mogelijkheid van het tussentijds stellen van vragen aan de Hoge Raad ("prejudiciële vragen") door de Tweede Kamer aangenomen, welk met ingang van 1 juli a.s. alvast een grondslag zal krijgen. Bikker is dan ook blij met de gelijktrekking van de rechtsbescherming in belastingzaken over de gehele linie in het Koninkrijk, hetgeen tevens bevorderlijk is voor de rechtszekerheid en het investeringsklimaat.